Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin kursu "Zaprojektu sprzedaż"

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmę następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem kurscyrana.pl
 5. Sprzedawca – Ambaje.pl sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 89/43,  02-001 Warszawa, nr tel. +48 737 467 079, NIP: 7011068086, KRS: 0000945037.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca jest organizatorem kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na dostarczaniu treści cyfrowych w zakresie tego kursu. Kurs będzie odpłatny. By korzystać z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący musi podać prawdziwe dane przy składaniu zamówienia. Traktujmy się poważnie, Kupujący nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie. 
 3. Sprzedawca dopełni wszystkich standardowych formalności by odpowiednio zabezpieczyć dane Kupującego.
 4. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę. W razie reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres email lub inny sposób kontaktu. Na wszystkie reklamacje Sprzedawca odpowie jak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji.
 5. Wszystkie ceny podane w koszyku są cenami brutto.

 

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Poza tym jest po prostu chamskie, a tego Sprzedawca bardzo nie lubi.

 

§ 4

Zakup Kursu

 

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 5

Realizacja Kursu

 

 1. Materiały będą dostępne na specjalnej platformie: platforma.kurscyrana.pl - Kupujący będą mieli utworzone tam konta z dostępem do nagrań.

 

§ 6

Odstąpienie Konsumenta i przedsiębiorcy od umowy

 

 1. Konsument i przedsiębiorca, zawierając umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument i przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną.
 4. By zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, by Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi i przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi i przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od Konsumenta lub przedsiębiorcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by kurs został dostarczany bez wad.
 2. Jeżeli kurs będzie posiadał wady, Sprzedawca jest odpowiedzialny za ich usunięcie. No i przy okazji może zostać nazwany Dzbanem, gdyż dostarczenie kursu z wadami kwalifikuje się do używania w/w określeń.
 3. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący powinien zgłosić tą wadę Sprzedawcy wraz z jej dokładnym opisem.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Ale ta pierwsza nie jest preferowana przez Sprzedawcę, gdyż ma mniej niż 90 lat.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca informuje że ewentualne spory wynikłe w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

§ 9

Pozostałe postanowienia

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Kwestie danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności pod adresem https://docs.google.com/document/d/1g6X0Kle71O2tvdaUTEMfh9U0Z99Tf_yPVNdDvhITxV0/edit#heading=h.vynj3wqqquq9
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2022

 

Czytasz regulaminy do końca? To dziwne, ale gratuluję! :)